Present Teachers

Junior class:

Miss Sanduni Manukulasuriya

Senior class:

Mrs. Lekha Warnakulasuriya